Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
S.Bielsko
Wapienica
Włókniarz
B&B
Dom Kultury w Olszówce

MASKI KARNAWAŁOWE KONKURS PLASTYCZNY W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu Maski Karnawałowe! Rozdanie nagród 05.02.2020 r.

Na Wasze prace czekamy do 27.01.2020 r. Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego), mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

 

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zasady udziału:

1.Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

 

Zasady udziału:

1.Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

2.Termin nadsyłania prac plastycznych do 27 stycznia 2020 r. na adres: MDK Dom Kultury
w Olszówce, ul. Olszówka 20 D, 43-309 Bielsko-Biała.

3.Maksymalna wielkość pracy: 50 x 70 cm. Do konkursu autor może zgłosić MAKSYMALNIE 3 PRACE.

4.Technika dowolna: maski, rysunki, projekty, formy przestrzenne itp.

5.Jury oceniać będzie: (w kilku kategoriach wiekowych) samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do wieku), ogólny wyraz artystyczny.

6.Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała (nie dotyczy twórców indywidualnych).

7.Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów nastąpi 05.02.2020 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury w Olszówce. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej placówki.

8.Czas prezentacji wystawy w Domu Kultury w Olszówce: 05-28.02.2020r.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres lub dane kontaktowe instytucji / instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców /opiekunów prawnych – w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i / lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej zamieszczonej na stronie www.mdk.bielsko.pl w zakładce RODO.

 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich wystawy w Miejskim Domu Kultury i na stronie internetowej organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 33 829 25 84.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 7. Z powodu braku miejsca DK nie może przechowywać prac, dlatego

BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PRAC:

-NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2020 r.

-PRAC PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2020 r.

Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją konkursu proszą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.

 

Załącznik: Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym

 

 

Imię Nazwisko autora pracy

 

 

 

 

 

 

Wiek autora / klasa

 

 

 

 

Szkoła/ klasa

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy

 

 

 

Nazwisko i Imię instruktora / osoby kontaktowej

 

Dane kontaktowe (adres / telefon kontaktowy)

placówki zgłaszającej bądź instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała.

(W przypadku zgłoszeń indywidualnych dane kontaktowe: adres / telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Ja, …..........................................................................niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez administratora danych osobowych - Miejski Dom Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego zgodnie z Regulaminem konkursu „Maski karnawałowe”.

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i mam świadomość, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie konkursu uniemożliwi mi w nim udział.

 3. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Miejskiego Domu Kultury Domu Kultury w Olszówce.

4. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu Maski karnawałowe” i pełną treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

……..………………………..……………… ………………………………………………………………………

Data, miejsce czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego

 

2020 KARTA


Dom Kultury w Olszówce
Drukuj
05.02.2020

Wernisaż i rozdanie nagród 05.02.2020 r. o godz. 18:00

DOM KULTURY W OLSZÓWCE

ul. Olszówka 20D, 43-309 Bielsko-Biała

(+48) 33 829 25 84

Polecamy także

GOSPEL KOLĘDY i PASTORAŁKI koncert w Domu Kultury w Olszówce

27.01.2020
Kocie sprawy -Dom Kultury w Olszówce ogłasza akcję pomocy bezdomnym kotom

01.02.2020
Riffertone akustycznie - koncert w Domu Kultury w Olszówce

19.02.2020
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Warsztaty "Taniec brzucha"

Dom Kultury w Komorowicach
29.02.2020

Anna Kłosek

Galeria Fotografii "B&B"
06.03.2020

Kobiecy wymiar koloru

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
06.03.2020

Wielka Wymiana Ubrań

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
06.03.2020

XX Otwarty Turniej Szachowy w Kamienicy

Dom Kultury w Kamienicy
07.03.2020

Otwarta akcja plastyczna "Guzikowe fantazje"- wyklejanka w DK w Wapienicy

Dom Kultury w Wapienicy
11.03.2020

DĘBOWIEC- MAŁE CENTRUM ŚWIATA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Dom Kultury w Olszówce
11.03.2020

Koncert pamięci Anny Jantar - Radość najpiękniejszych dni

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
14.03.2020

Tradycyjne Topienie Marzanny dla najmłodszych w Domu Kultury w Olszówce

Dom Kultury w Olszówce
20.03.2020

VIII TURNIEJ SZACHOWY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
21.03.2020

Kostaryka w krainie długowieczności. Spotkanie w Domu Kultury w Olszówce.

Dom Kultury w Olszówce
27.03.2020

Rodzinne eko-warsztaty

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
28.03.2020

V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Dom Kultury w Hałcnowie
31.03.2020

Konkurs plastyczny "KARTKA WIELKANOCNA"

Dom Kultury w Komorowicach
31.03.2020

Wianki wielkanocne

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
31.03.2020

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
01.06.2020
NAKRĘTKOWA GÓRA 2019 -VII edycja akcji społecznej
Dom Kultury w Olszówce
31.12.2019
KOPERTA ŻYCIA dla seniorów
Dom Kultury w Olszówce
31.10.2019
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
Dom Kultury w Olszówce
20.10.2019
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

KONKURSY I FESTIWALE

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK