ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Internet szerokopasmowy w MDK

 

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł. Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł (83,63% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. - 31.03.2014 r.

Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.

Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi - operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:

 • Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) - 57,01 km;

 • Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;

 • Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;

 • Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;

 • Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;

 • Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 2 szt.;

 • Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;

 • Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych - 123 szt.;

 • Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 7 szt.;

 • Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 szt.;

 • Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;

 • Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Powrót

Miejsce wydarzenia

Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 56 92, 812 53 13; e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl
Termin:  2014-03-31