Deklaracja dostępności
Strona Miejskiego Domu Kultury

Miejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.mdk.bielsko.pl

  • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2017 r.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: październik 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt że:
- pochodzą z różnych źródeł;
- relacje są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku placówkach jednocześnie, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów;
- materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów;
- niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, a powstały przed wprowadzeniem deklaracji dostępności;
- przez swój układ graficzny niektóre odnośniki mają za mały kontrast;
- niektóre odnośniki nie współpracują z ciasteczkami lub uległy dezaktualizacji;
Jednocześnie chcemy zapewnić o tym, że cały czas pracujemy nad tym, aby nasz serwis był coraz bardziej dostępny dla wszystkich.

Oprogramowanie związane z dostępnością
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych
NVDA czyli darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz przy użyciu bezpłatnego narzędzia wave.webaim.org.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Strączek

E-mail: dostepnosc@mdk.bielsko.pl, Telefon: 33 829 76 62

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna placówek Miejskiego Domu Kultury

Miejski Dom Kultury/ Dom Kultury Włókniarzy ul. 1 Maja 12
-
do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. 1 Maja 12. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drzwi na szerokość 90 cm nie automatyczne),
- brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań
w alfabecie Braille'a, brak ścieżek dotykowych,
- brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
- parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I
i II nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- siedziba Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury mieści się na drugim piętrze Domu Kultury Włókniarzy przy ul. 1 Maja 12. Obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo: brak podjazdu oraz windy. Biura usytuowane są na II piętrze (administracja, księgowość, kadry, kasa). Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Martą Strączek w celu umówienia spotkania (tel. 33 8 33 829 76 62, e-mail: dostepnosc@mdk.bielsko.pl). Spotkania będą organizowane w budynku Domu Kultury Włókniarzy przy ulicy 1 Maja 12 – w foyer bądź w innym dogodnym miejscu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W okolicy budynku występują miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
- w pobliżu Domu Kultury Włókniarzy znajduje się przystanek autobusowy „Plac Żwirki i Wigury”, do którego kursują następujące linie autobusowe: 1,4,7,8,10,11,13,13W,16,17,18,22,24,25,26,27 ,28,29,31,33,35,35S,50,51,52,56,56BIS,57,N1.

Galeria Fotografii B&B ul. 1 Maja 12
-
Galeria znajduje się na parterze budynku Domu Kultury Włókniarzy, galeria znajduje się
w centrum miasta Bielska-Białej i nie posiada barier architektonicznych, które uniemożliwiałyby poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich po jej terenie,
- brak audiodeskrypcji dla osób niesłyszących,
- brak przystosowania dla osób niewdomych bądź słabo widzących, brak ścieżek dotykowych, brak opisów w alfabecie Braille'a.

Dom Kultury w Starym Bielsku ul. Jana III Sobieskiego 307A
- do budynku prowadzi wejście od ulicy Sobieskiego, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problemy z poruszaniem się (schody prowadzące na parter budynku nie posiadają platformy, w budynku nie ma windy),
- w budynku nie ma dzwonka,
- budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- w pobliżu Domu Kultury znajduje się przystanek autobusowy „Sobieskiego Stare Bielsko” przy którym zatrzymuje się linia nr 24.

Dom Kultury w Hałcnowie ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
- do placówki prowadzi wejście od ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk,
- Dom Kultury posiada dzwonek na parterze, który służy do wezwania pracownika sekretariatu dla osób mających trudności z przemieszczaniem się po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy, brak platformy,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a,
- w pobliżu Domu Kultury znajdują się przystanki autobusowe „Hałcnów Kościół”, przy których zatrzymują się autobusy linii: 13,17,31.

Dom Kultury w Lipniku ul. Podgórna 29
- do Domu Kultury prowadzi wejście od ulicy Podgórnej,
- budynek jest przystosowany dla wózków inwalidzkich lub osób posiadających trudności
w poruszaniu się (w budynku jest winda, na parterze są podjazdy),
- brak opisów w alfabecie Braille'a, brak ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących, brak audiodeskrypcji,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- na wejściu do budynku jest dzwonek, którym można przywołać osoby z obsługi/sekretariatu,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- w pobliżu domu Kultury znajduje się przystanek autobusowy „Lipnik Dolny”, z którego kursują następujące linie autobusowe: 13, 13W, 27, 35, 35L, 35S, N2.

Dom Kultury w Kamienicy ul. Karpacka 125
-do budynku prowadzi wejście od ulicy Karpackiej, placówka posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostanie się na parter budynku (dostęp do sali widowiskowej oraz sal na parterze), zainstalowany jest także dzwonek do wezwania osób z obsługi/sekretariatu,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- w pobliżu Domu Kultury znajdują się przystanki „Karpacka Dom Kultury”, przy którym zatrzymują się autobusy linii: 7 i 18.

Dom Kultury w Komorowicach ul. Olimpijska 16
- do budynku prowadzą dwa wejścia, oba od ulicy Olimpijskiej, jedno ze schodami, drugie bez przeszkód od strony parkingu Domu Kultury,
- parter budynku przystosowany dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla niepełnosprawnych,
- pozostałe piętra i sale niedostępne dla uczestników z trudnościami w przemieszczaniu się,
- brak oznaczeń w języku braille'a, brak ścieżek dotykowych, brak oznaczeń dźwiękowych przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi. Brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- w pobliżu Domu Kultury znajduje się przystanek „Komorowice Olimpijska”, przy którym zatrzymują się autobusy linii: 3,29,32.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz ul. Juliusza Słowackiego 17
-
do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Słowackiego (bez podjazdu dla wózków- schody) oraz boczne od strony parkingu pomiędzy Książnicą Beskidzką a Kubiszówką. Boczne wejście jest wyposażone w podjazd dla wózków oraz w platformę schodową pomiędzy poziomami,
- obiekt posiada podjazd dla wózków, platformę ułatwiającą przemieszczanie się po schodach pomiędzy poziomami oraz windę. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych,
- brak ścieżek dotykowych oraz informacji w alfabecie Braille'a,
- brak systemu nawigacji wewnątrz budynku, sekretariat jest niedostępny dla wózków bądź dla osób mających trudności w przemieszczaniu się,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na parterze budynku przy wyjściu od strony parkingu,
- brak możliwości bezproblemowego przemieszczenia się z sali widowiskowej do sali teatralnej (podwójne schodki),
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- w bezpośrednim sąsiedztwie Kubiszówki nie ma przystanku autobusowego. Aby dojechać do domu Kultury za pomocą środków komunikacji publicznej, należy korzystać z przystanków:
-„Hotel Prezydent”(linie:1,2,4,7,8,10,11,13,13W,16,17,18,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,35L,35S 50,51,52,56,56BIS,57,N1,N2),
-„Piastowska Lubertowicza” (linie: 1,2,4,6,7,9,10,15,16,18,23,24,25,28,32,36,52,N1),
-„Piastowska Dworzec” (linie: 1,2,4,6,7,9,10,15,16,18,23,24,25,28,29,32,36,52,n1),
-„Wyspiańskiego Szpital”(linia nr 7).

Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich MIKRA ul. Żywiecka 302
- parter i biuro domu Kultury dostępne bez barier dla osób mających trudności w przemieszczaniu się,
- sale zajęciowe na poziomie -1 dostępne bocznym wejściem przy użyciu schodołazu,
- toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1,
- w budynku znajduje się dzwonek, którym można przywołać osoby z obsługi/sekretariatu,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a,
- w pobliżu Domu Kultury znajduje się przystanek autobusowy „Mikuszowice Dom Ludowy”,
z którego kursują autobusy linii 2.

Dom Kultury w Wapienicy ul. Cieszyńska 398
- brak dostępu do obiektu dla wózków. Brak podjazdu na schodach przed wejściem do budynku, brak platformy lub schodołazu aby dotrzeć do sekretariatu,
- brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, brak ścieżek dotykowych,
- brak toalety dla niepełnosprawnych,
- brak dostępu do sal na piętrze dla osób z trudnościami w przemieszczaniu się,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- W pobliżu Domu Kultury znajdują się przystanki autobusowe „Wapienica Centrum”, z których kursują następujące linie autobusowe: 7,10,16,20,36,52,N1.

Dom Kultury w Olszówce ul. Olszówka 20D
- budynek przystosowany dla osób mających trudności w przemieszczaniu się, drzwi na szerokość 90 cm,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz ścieżek dotykowych,
- brak toalety dla niepełnosprawnych,
- w budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania osób z obsługi/sekretariatu,
- w pobliżu Domu Kultury znajduje się pętla autobusowa i kursuje do niej linia autobusowa nr 1.

Świetlica Biała – Północ ul. Anieli Krzywoń 17a
- podjazd dla wózków z tyłu budynku,
- toaleta dla niepełnosprawnych,
- brak oznaczeń Braille'm oraz brak audiodeskrypcji,
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- bezpośrednio w pobliżu Świetlicy nie znajduje się przystanek autobusowy, aby dotrzeć do placówki przy pomocy Komunikacji Miejskiej należy skorzystać z przystanków „Czerwona Krausa” lub „Czerwona Komorowicka 67”, z których kursują następujące linie autobusowe: 12, 13, 13W, 33, N2.

Klub Nauczyciela - działaność zawieszona na czas remontu
- Klub znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Wzgórze 11,
- brak windy, platformy lub innego stałego udogodnienia wspierającego wejście po schodach,

- brak podjazdu dla wózkow inwalidzkich, wózków dziecięcych,
- brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,
- brak oznaczeń Braille'm oraz brak audiodeskrypcji, 
- do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
- bezpośrednio w pobliżu Klubu Nauczyciela nie znajduje się przystanek autobusowy, aby dotrzeć do placówki przy pomocy Komunikacji Miejskiej należy skorzystać z przystanku „Hotel Prezydent” (linie:1,2,4,7,8,10,11,13,13W,16,17,18,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,35L,35S 50,51,52,56,56BIS,57,N1,N2),

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej znajduje się na stronie internetowej: www.rozklady.bielsko.pl

Tłumacz języka migowego

Z usługi tłumacza języka migowego można skorzystać poprzez połączenie się przez urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowanie aplikacji „messenger”. Tłumacze języka migowego dostępni w usłudze, posiadają zainstalowaną taką aplikację i można ich w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku.

  1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940

  2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922

  3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297

Dane kontaktowe:

 Koordynator ds. dostępności w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej – Marta Strączek

e-mail: dostepnosc@mdk.bielsko.pl

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 12
tel. 33 829 76 62

 


Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-10

Osoba odpowiedzialna: Bronek

Historia zmian

Dokument oglądany razy: 5917

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt