Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Klub Nauczyciela
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
Stare Bielsko
Wapienica
Włókniarz
Galeria B&B

WYDARZENIA


Dom Kultury w Komorowicach

KONKURS PLASTYCZNY NA "SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ"

III EDYCJA KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
Zgłoszenia do 1.12.2023r.
Ogłoszenie wyników 9.12.2023r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu plastycznego
na "Szopkę Bożonarodzeniową".

Wykonaj szopkę bożonarodzeniową z dowolnych materiałów, w dowolnym formacie
i przynieś ją do Domu Kultury w Komorowicach do 1 grudnia 2023r.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas
V Jarmarku Komorowickiego już 9 grudnia 2023r.

Zapraszamy!

 

Regulamin i karta zgłoszenia poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
  III edycja

 

 1. Organizator:
  Dom Kultury w Komorowicach.
 2. Cel konkursu:
  - rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
           - zachęcanie dzieci i osób dorosłych do rozwijania zainteresowań,
           - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
           - zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
           - propagowanie szacunku dla osób starszych oraz narodowych                        i lokalnych tradycji,
           - pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.
 3. Zadaniem konkursowym jest:
  Wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów, w dowolnym formacie.
 4. Warunki uczestnictwa:
  - Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta Bielska-Białej i okolic.

     -Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru).

     -Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim jest

      Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury.

     -Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

     -Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje napisane DRUKOWANYMI LITERAMI: imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała (nie dotyczy twórców indywidualnych) oraz telefon kontaktowy.

 1. Osobno prosimy dołączyć wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI i podpisaną kartę zgłoszenia -
  w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisać musi rodzic bądź opiekun prawny.
 2. Prace bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Termin i warunki dostarczenia prac:
  Prace będą przyjmowane do 1 grudnia 2023 r. w Domu Kultury w Komorowicach,
  43-346 Bielsko-Biała ul. Olimpijska 16
 4. Kryteria oceny:
      Członkowie komisji konkursowej oceniają zgłoszone do konkursu prace.
      Ocenie podlegać będą:
     - estetyka wykonania
     - zgodność z tematem
     - pomysłowość, oryginalność
     - samodzielność wykonania
 5. Rozstrzygnięcie konkursu:
        Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas V Komorowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się  09 grudnia 2023 r. na placu Józefa Niemczyka w Komorowicach.
 6. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Udział w konkursie jest bezpłatny.

 8. Z powodu braku miejsca DK nie może przechowywać prac, dlatego
  BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PRAC w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2023 r.
  Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.
 9. Wyniki konkursu:
  Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
  Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 10.  Ochrona danych osobowych:
  Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję się, że:
 • Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12,43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MDK wBielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.
 • Dane osobowe przekazane przez pełnoletnich uczestników / rodziców / opiekunów prawnych dzieci będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane osobowe instruktora, w tym dane kontaktowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zapewnienia kontaktu z osobą zgłaszającą.
 • Dane podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i mam świadomość, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie konkursu uniemożliwi mi w nim udział.
 • W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia.
 • Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu, po czym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń jeszcze przez okres 5 lat.
 • Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją konkursu (rodzice, prawni opiekunowie) posiadają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.
 • Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Miejskiego Domu Kultury Domu Kultury w Komorowicach.
 • Uczestnicy (rodzice, prawni opiekunowie dzieci) posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych. W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktor) zobowiązuje się ona poinformować osoby, których dane przekazano o fakcie ich przekazania Organizatorowi, w związku z konkursem oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej.
 • Organizator informuje także, że podczas finału konkursu może być prowadzona rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury zapewnia jednak, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia i filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i prasowych.  

   15.Postanowienia końcowe:
   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu
    i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych lub odwołania konkursu,
   w przypadku małej ilości chętnych.

 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
III edycja

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

 

 

WIEK AUTORA / KLASA

 

 

SZKOŁA / PLACÓWKA

 

 

NAZWISKO I IMIĘ INSTRUKTORA / OSOBY KONTAKTOWEJ

 

 

Dane kontaktowe (adres / telefon kontaktowy) placówki zgłaszającej bądź instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała.

(W przypadku zgłoszeń indywidualnych dane kontaktowe: miejscowość  / telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego)

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Miejski Dom Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - III edycja
 2. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem III edycji konkursu plastycznego na „SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” i pełną treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

.......................................................................................
Data, miejsce czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego

 

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU WIZERUNKU DZIECKA

 

Ja niżej podpisany(a) jako rodzic / opiekun prawny dziecka:

.....................................................

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne utrwalanie i nieograniczone czasowo oraz terytorialnie jego wykorzystanie w celach promocyjnych w ramach III edycji konkursu plastycznego na  „SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” przez Miejski Domu Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Przetwarzanie będzie odbywać się poprzez umieszczenie zdjęć i / lub materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej, profilach portali społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, indywidualnie lub w towarzystwie innych osób.

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

 

......................................................................................
Data Czytelny podpis

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail:iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych poprzez przetwarzanie wizerunku na stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube MDK na podstawie udzielonej zgody; Dane osobowe będą przechowywane doczasu utraty ich przydatności, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody; Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu; Odbiorcami danych osobowych będą producent filmu oraz osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w efekcie rozpowszechniania wizerunku; Dane nie będą przekazane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych; Podanie danych jest dobrowolne; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; Posiada Pani / Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego Pani/Pana zdaniem przetwarzania przez nas danych osobowych; W każdym momencie posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie informacji o treści „wycofanie zgody na wizerunek” na adres e-mail: iod@mdk.bielsko.pl lub złożyć taką dyspozycję bezpośrednio w siedzibie administratora. Informujemy także, że przysługujące ww. prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.\

__________________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU WIZERUNKU osoby pełnoletnie

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku oraz nieodpłatne jego utrwalanie i nieograniczone czasowo oraz terytorialnie jego wykorzystanie w celach promocyjnych w ramach III edycji konkursu plastycznego na  „SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” przez Miejski Domu Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Przetwarzanie będzie odbywać się poprzez umieszczenie zdjęć i / lub materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej, profilach portali społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, indywidualnie lub w towarzystwie innych osób.

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

......................................................................................
Data Czytelny podpis

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych poprzez przetwarzanie wizerunku na stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube MDK na podstawie udzielonej zgody; Dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody; Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu; Odbiorcami danych osobowych będą producent filmu oraz osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w efekcie rozpowszechniania wizerunku; Dane nie będą przekazane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych; Podanie danych jest dobrowolne; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; Posiada Pani / Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego Pani/Pana zdaniem przetwarzania przez nas danych osobowych; W każdym momencie posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie informacji o treści „wycofanie zgody na wizerunek” na adres e-mail: iod@mdk.bielsko.pl lub złożyć taką dyspozycję bezpośrednio w siedzibie administratora. Informujemy także, że przysługujące ww. prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.

 

 


Dom Kultury w Komorowicach
Drukuj
26.10. - 01.12.2023

15:00

DOM KULTURY W KOMOROWICACH

ul. Olimpijska 16, 43-346 Bielsko-Biała

(+48) 33 815 87 38, (+48) 571 229 432

komorowice@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

III edycja Konkursu Historyczno-Patriotycznego
10.10.2023
XIII Edycja "Poznajemy Kuchnie Europy"- Kuchnia Śląska
14.10.2023
FOTORELACJA XIII EDYCJI "POZNAJEMY KUCHNIE EUROPY"
14.10.2023
MDK W SIECI
ZOBACZ TAKŻE

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt