Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Klub Nauczyciela
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
Stare Bielsko
Wapienica
Włókniarz
Galeria B&B

"MAŁA OJCZYZNA-WIELKA SPRAWA, WAPIENICA W 100-LECIE ODRODZENIA KRAJU"- KONKURS FOTOGRAFICZNY

DOM KULTURY W WAPIENICY

"Mała Ojczyzna-wielka sprawa, Wapienica w 100-lecie odrodzenia kraju"- konkurs fotograficzny

"Mała Ojczyzna-wielka sprawa, Wapienica w 100-lecie odrodzenia kraju"- konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

 

oraz Nadleśnictwo Bielsko 

 

 

 

zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału

 

w konkursie fotograficznym pt:

 

 

 

"Mała Ojczyzna-wielka sprawa

 

 

Wapienica

 

w 100-lecie odrodzenia kraju"

 

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny trwa do 25.10.2018 r.


 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

- do 16 lat

- od 16 lat

Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Prace fotograficzne należy nadsyłać w kopercie,

gdzie każda fotografia znajdzie się

w formie papierowej

(min. 220x185 mm - format A5)

oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

Dodatkowo do zdjęć należy dołączyć dane adresowe,

nr telefonu oraz zgodę o której mowa w pkt. 2.2.

Zdjęcia muszą być wyraźne, ostre

i zrobione na terenie Wapienicy.

 

Natomiast prace zgłoszone w konkursie e-FOTO 

należy umieścić na stronie Facebook'a

Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy

z dopiskiem w poście "Konkurs fotograficzny".

W zaklejonej i opatrzonej nikiem

(nazwą użytkownika)

kopercie należy dostarczyć pełne dane adresowe,

nr telefonu oraz zgodę o której mowa

w pkt. 2.2. Regulaminu.

 

Prace na konkurs w formie papierowej

(+ elektroniczna)

oraz informacje z konkursu e-FOTO

należy dostarczyć osobiście w godz. 17.00-19.00

osobiście w każdy pierwszy czwartek miesiąca

w godz.17.00 do 19.00

 do dnia 25.10.2018 r.

do siedziby Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy,

mieszczącej się w Radzie Osiedla

ul. Cieszyńska 388, 43-382 Bielsko-Biała

lub przesłać na pocztą na ten adres.

 

 

ZACHĘCAMY PASJONATÓW

 

I AMATORÓW

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

 

W KONKURSIE !

 

 

Ogłoszenie wyników

 

i wręczenie nagród odbędzie się podczas


 

WIECZORNICY Z OKAZJI

 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 LISTOPADA,

 

 

 

 

 

 

Pełny tekst regulaminu konkursu fotograficznego:

 

Regulamin konkursu fotograficznego:

" Mała Ojczyzna - wielka sprawa,
Wapienica w 100 – lecie odrodzenia kraju."

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy oraz Nadleśnictwo Bielsko.
Cele konkursu:
- upamiętnienie i uczczenie setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodych pokoleń,
- dokumentowanie: walorów środowiska naturalnego-w tym szczególnie leśnego, tradycji i historii oraz zjawisk, faktów, wydarzeń z życia obecnej społeczności jak i tworzących ją mieszkańców osiedla.
- propagowanie sztuki fotografii oraz aktywnych form spędzania czasu połączonych z poznawaniem Wapienicy.
1.2. Konkurs ma charakter publiczny i jest ogólnodostępny. Uczestniczyć w nim może każdy za wyjątkiem: członków Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy, kierownictwa Nadleśnictwa Bielsko oraz jury konkursu. a osoby niepełnoletnie po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu.
1.3. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów.
1.4. Konkurs trwa: od 1 maja do 25 października 2018 roku.
1.5. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac i uczestnictwa w konkursie.
2.1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 16 lat
- od 16 lat.
2.2 Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 lat, mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika. Podpis osoby uprawnionej powinien znaleźć się na oświadczeniu dołączonym do prac konkursowych.
2.3. Zgłaszane prace nie mogą naruszać prawa- w szczególności dotyczy to praw autorskich oraz treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
2.4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac w formie tradycyjnej (tzw. "papierowej" ) oraz równolegle uczestniczyć w rywalizacji w formie elektronicznej - " e-FOTO ".
2.5. Prace konkursowe " e - FOTO " należy umieścić na stronie Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy znajdującej się na Facebooku z dopiskiem w poście: " Konkurs fotograficzny". Należy podać także: imię, nazwisko i wiek osoby zgłaszającej zdjęcie.
2. 6. Prace zamieszczone na stronie Facebooka będą mogły być oceniane przez internautów poprzez ilość tzw."polubień" i na tej podstawie zostanie przyznana jedna,główna nagroda.
2.7. Prace fotograficzne w formie tradycyjne,j należy dostarczyć: w kopertach, gdzie każda fotografia powinna posiadać minimalny wymiar: 220x185 mm ( format A5 ) oraz na płycie CD/DVD. Dodatkowo do zdjęć należy dołączyć dane osobowe i adresowe autora ( wraz z numerem telefonu ), zadeklarowanie do grupy wiekowej oraz zgodę, o której mowa w pkt.2.2. Zdjęcia muszą być: wyraźne, z odpowiednią tzw. "ostrością" oraz wykonane na terenie Wapienicy i/ lub Nadleśnictwa Bielsko.
2.8. Prace na konkurs w formie papierowej (+ płyta ) można będzie dostarczyć osobiście w godz.17 - 19, w każdy pierwszy czwartek miesiąca,do dnia 25.10. br. ,do siedziby Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy, mieszczącej się w Radzie Osiedla przy ulicy Cieszyńskiej 388, 43-382 Bielsko-Biała lub przesłać pocztą na wymieniony adres. Termin nadsyłania prac to również 25. 10. br.
2.9. Prace nie spełniające warunków Regulaminu, w tym zgłoszone po terminie, nie będą uczestniczyły w konkursie.
2.10. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych na konkurs, zarówno tych przyjętych, jak i odrzuconych z przyczyn regulaminowych.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wykorzystanie prac.
3.1. W każdej grupie wiekowej mogą być przyznane trzy pierwsze nagrody oraz dowolna ilość wyróżnień - według uznania Jury Konkursu.
3.2. Jury, po formalnej weryfikacji, ogłosi także kto został zdobywcą nagrody "e-FOTO".
3.3. Werdykty jury zostaną opublikowane na stronie stowarzyszenia na FB.
3.4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas "Wieczornicy Listopadowej" organizowanej z okazji 11 Listopada. Termin i miejsce będą podane na stronie Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy oraz na okolicznościowych plakatach.
3.5. Zgłoszenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem wszelkich praw autorskich - w tym także majątkowych - na wszystkich polach eksploatacji. Organizatorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa do ich prezentacji na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatnej publikacji we wszystkich formach: drukowanych, w tym np. w folderach, plakatach, kalendarzach,itp., elektronicznych np. na stronach internetowych Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy oraz Nadleśnictwa Bielsko i także w innych - według uznania i potrzeb, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz ewentualnie jego wieku.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów : Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy oraz Nadleśnictwa Bielsko i na ich stronach internetowych, w Domu Kultury w Wapienicy, w Bibliotece Publicznej w Wapienicy oraz Szkole Podstawowej nr 32 i byłym Gimnazjum nr 15.
4.2. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341, z póżn. zm. )
4.3 Dane uczestników konkursu będą chronione i wykorzystywane w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem (Dz. U. nr133/97, poz. 883 - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz wynikających z nowych zasad RODO – od dnia 25.05.2018 r. ). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swych danych oraz ich korygowania, w tym celu powinni się skontaktować z organizatorami, którzy będą administratorami tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne i do wzięcia udziału w konkursie.
4.4 Organizatorzy nie zwracają poniesionych nakładów na wykonanie zgłoszonych prac oraz innych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.
4.5 W sprawach nie uregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.

 

 

 


Dom Kultury w Wapienicy
2018-10-25
MDK W SIECI
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
O TYM SIĘ MÓWI

ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA STAŁE W SEZONIE 2021/2022 W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
23.08-23.09.2021

RUSZYŁY ZAPISY DO GRUP TWÓRCZYCH W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022

Dom Kultury w Lipniku
25.08-23.09.2021

SĄSIADÓWKA BB

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
24.09-24.09.2021

ZAPISY NA ZAJĘCIA NA NOWY ROK SZKOLNY :):)

Dom Kultury w Komorowicach
15.07-30.09.2021

ZAPISY NA ZAJĘCIA 2021/2022

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
16.08-30.09.2021

WARSZTATY JĘZYK A NOWE MEDIA

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
09.10-09.10.2021

PREMIERA SPEKTAKLU: DO TRZECH RAZY CZECHOW

Dom Kultury w Lipniku
15.09-10.10.2021

XI MAŁY FESTIWAL SZTUKI WYSOKIEJ "WOLNO MI!"

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
16.09-12.10.2021

WOKÓŁ GITARY- WARSZTATY MUZYCZNE

Dom Kultury w Kamienicy
22.09-12.10.2021

POZNAJEMY KUCHNIE EUROPY - KUCHNIA BELGIJSKA

Dom Kultury w Komorowicach
16.10-16.10.2021

WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
PLIKI DO POBRANIA
AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt